EUT: Linkittäminen tekijänoikeudella suojattuun aineistoon on sallittu ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa, jos teos on vapaasti saatavilla toiselta internetsivustolta

14.2.2014
Euroopan unionin tuomioistuin linjasi 13.2.2014 antamassaan tuomiossa (C-466/12 Svensson), että internetissä jo julkaistuun, tekijänoikeuden suojaamaan aineistoon, saa linkittää ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa, jos aineisto on aiemmin ollut vapaasti käytettävissä toisella internetsivustolla tekijänoikeuden haltijan suostumuksella.

Lehtimiesten laatimia lehtiartikkeleita oli julkaistu sekä Göteborgs-Posten nimisessä sanomalehdessä että Göteborgs-Postenin internetsivustolla. Retriever Sverige tarjoaa ylläpitämällään internetsivustolla klikattavia internetlinkkejä (hyperlinkit) muilla internetsivustoilla julkaistuihin artikkeleihin. Retriever Sverige oli tehnyt hyperlinkkejä omalta internetsivustoltaan Götebors-Postenin internetsivustolla julkaistuihin artikkeleihin. Kysymyksessä olevat artikkelit olivat olleet vapaasti saatavilla Göteborgs-Postenin sivustolla.

Kun Retriever Sverigen asiakas klikkasi hyperlinkkiä, sivusto siirsi tämän automaattisesti toiselle sivustolle. Asianomaiset olivat erimieltä siitä, oliko siirto asiakkaalle ilmeinen vai ei. Lehtimiesten mukaan Retriever Sverige rikkoi heidän tekijänoikeuksiaan siirtämällä asiakkaan Göteborgs-Postenin internetsivustolle ilman, että siirto oli asiakkaalle ilmeinen ennen klikkausta. Retriever Sverigen mukaan asiakkaalle oli sitä vastoin selvää, että hänet siirretään toiselle sivustolle hänen klikatessaan yhtä näistä linkeistä.

Lehtimiehet nostivat asiassa kanteen Retriever Sverigeä vastaan korvauksen saamiseksi sillä perusteella, että Retriever Sverige hyödyntää ilman heidän lupaansa heidän artikkeleitaan saattamalla ne asiakkaidensa saataviin. Retriever Sverige puolustautui toteamalla, ettei yleisölle muilla internetsivustoilla välitettyihin teoksiin johtavien internetlinkkien luetteloiden toimittaminen merkitse toimea, joka voisi vaikuttaa tekijänoikeuteen.

Svean hovioikeus (Ruotsi) teki asiassa ennakkoratkaisukysymyksen EUT:lle, jossa se ensisijaisesti tiedusteli onko direktiiviä 2001/29 tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa tulkittava siten, että säännöksessä tarkoitetun kaltaisena yleisölle välittämisenä on pidettävä sellaisten hyperlinkkien tarjoamista internetsivustolla, jotka johtavat toisella internetsivustolla käytettävissä oleviin suojattuihin teoksiin, kun otetaan huomioon se, että kyseessä olevat teokset ovat vapaasti saatavilla tuolta toiselta sivustolta.

Esitetyssä ennakkoratkaisukysymyksessä oleellisinta on onko linkittäminen sellainen teko, joka muodostaa teoksen välittämisen yleisölle direktiivin tarkoittamalla tavalla. Jos linkittäminen muodostaa tällaisen teon, siihen on saatava lupa tekijänoikeuden haltijalta, koska voimassaolevan EU-oikeuden mukaan tekijänoikeuden haltijan on annettava lupa kaikkeen teoksen välittämiseen yleisölle.

EUT huomioi tuomiossaan, että linkittäminen oli teoksen välittämistä, joka tehtiin yleisölle. Tuomioistuin kuitenkin huomautti, että teosta ei tässä tapauksessa välitetty uudelle yleisölle, koska artikkelit olivat jo olleet vapaasti saatavissa Göteborgs-Postenin internetsivustolta. EUT katsoi, että Retriever Sverigen asiakkaat kuuluivat yleisöön, joka saattoi saada kyseiset teokset suoraan lehden internetsivustolta, jonne ne oli välitetty alun perin, ilman Retriever Sverigen toimenpiteitä.

Retriever Sverigen ylläpitämän internetsivuston käyttäjiä oli alun perinkin pidettävä Göteborgs-Postenin välittämien artikkelien potentiaalisina vastaanottajina ja heidän on katsottava kuuluvan yleisöön, jonka tekijänoikeuden haltijat ovat ottaneet huomioon antaessaan lehdelle luvan artikkelien välittämiseen. Retriever Sverige ei ollut rikkonut lehtimiesten tekijänoikeutta laittaessaan hyperlinkkejä omalle sivustolleen. Päätelmää ei voida kyseenalaistaa, vaikka internetin käyttäjälle tulisi vaikutelma, että teos näytetään siltä sivustolta käsin, jossa kyseinen linkki on, vaikka teos todellisuudessa on peräisin toiselta internetsivustolta.

EUT kuitenkin painotti, että tilanteessa, jossa linkki välittäisi internetin käyttäjälle teoksen, jonka välittämistä yleisölle on rajoitettu, luvaton linkittäminen rikkoisi tekijänoikeuden haltijan oikeuksia. Tässä tapauksessa linkin klikkaaja ei kuuluisi yleisöön, jolle tekijänoikeuden haltija olisi antanut luvan teoksen välittämiseen.

Lopuksi tuomioistuin totesi, että jäsenvaltio ei voi antaa tekijänoikeuden haltijoille kattavampaa suojaa säätämällä, että yleisölle välittämisen käsite kattaa useampia toimia kuin ne, joita direktiivissä tarkoitetaan. Tästä seuraisi sellaisia erovaisuuksia jäsenmaiden lainsäädännössä, joiden poistamiseen direktiivi erityisesti pyrkii.

Tuomio C-466/12 luettavissa kokoinaisuudessaan Curia-tietokannasta: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

(TV)