Euroopan unionin digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia julkaistu

8.5.2015
Euroopan komissio julkisti keskiviikkona 6.5.2015 unionin digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian. Digitaalisten sisämarkkinoiden luominen on yksi nykyisen komission painopistealueista.

Tämänhetkiset sääntelystä johtuvat esteet sähköisessä liiketoiminnassa aiheuttavat haittaa sekä kuluttajille että yrityksille, ja digitaalisten sisämarkkinoiden tarkoitus on purkaa näitä esteitä ja yhdistää kansalliset markkina-alueet yhtenäisiksi sisämarkkinoiksi. Komission julkaisema strategia koostuu 16:sta eri toimenpiteestä ja on rakentunut kolmen pilarin varaan.

Strategian ensimmäinen pilari koskee kuluttajien ja yritysten digitaalisten tuotteiden ja palveluiden saatavuuden parantamista Euroopassa. Pilariin sisältyy kahdeksan komission ehdotusta, muun muassa sääntöjen laatimisesta rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin helpottamiseksi. Pilari sisältää myös ehdotuksia kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistamisesta, postipakettien toimitusten tehostamisesta, perusteettomien maarajoitusten poistamisesta sekä kilpailuongelmien yksilöimisestä. Lisäksi pilariin sisältyy ehdotus nykyaikaisemmasta ja eurooppalaisemmasta tekijänoikeuslainsäädännöstä. Säädösehdotuksia kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien lähentämiseksi tullaan esittämään vuoden 2015 loppuun mennessä, ja näillä ehdotuksilla on tavoitteena:

  • Edistää laillisesti hankitun sisällön siirrettävyyttä
  • Taata mahdollisuus käyttää laillisesti ostettuja verkkopalveluita myös rajat ylittävissä tilanteissa
  • Lisätä oikeusvarmuutta säätämällä harmonisoituja tutkimuspoikkeuksia
  • Selkeyttää sääntöjä, jotka koskevat internetpalveluntarjoajien vastuuta suhteessa tekijänoikeudella suojattuun materiaaliin
  • Uudistaa immateriaalioikeuksien täytäntöönpanon sääntelyä vuonna 2016 etenkin kaupallisessa laajuudessa tehtyjen tekijänoikeusrikkomusten osalta

Strategian toisen pilarin toimenpiteillä luodaan suotuisat ja tasapuoliset olosuhteet digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille. Komissio aikoo muun muassa tarkastella audiovisuaalisen median kehystä sekä analysoida verkkoalustojen, kuten hakukoneiden, sovelluskauppojen ja sosiaalisen median roolia markkinoilla. Komission aikomuksena on myös ehdottaa perusteellista muutosta EU:n televiestintäsääntöihin sekä lujittaa luottamusta digitaalipalveluihin parantamalla etenkin henkilötietojen käsittelyn turvallisuutta.

Kolmannen pilarin tavoitteena on maksimoida digitaalitalouden kasvupotentiaali. Komissio aikoo edistää kyseisen tavoitteen saavuttamista ehdottamalla eurooppalaista aloitetta datan vapaan liikkuvuuden edistämiseksi, sekä käynnistämällä eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen. Strategialla halutaan myös tukea sitä, että kansalaisilla olisi riittävät taidot internetin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Komission digitaalisten sisämarkkinoiden hanketyöryhmä aikoo toteuttaa toimenpiteet vuoden 2016 loppuun mennessä.

Strategia on luettavissa unionin kotisivuilla. http://europa.eu/

A Digital Single Market Strategy for Europe COM(2015) 192 final

(HG)